Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Moja wymarzona ekopracownia"

Projekt pt.:„ Żywioły Ziemi ­- ekopracownia Szkoły Podstawowej nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.
Wartość ogólna zadania wynosi:37.390,00 zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 33.890,00 zł co stanowi 90,7% kosztów ogólnych.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie ekopracowni i jej zaplecza, modernizacja oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wyposażenie w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wideo i sprzęt komputerowy.
Aranżacja przestrzeni w pracowni związana jest z hasłem przewodnim projektu:„ Żywioły Ziemi”.
Cztery strony świata reprezentowane będą przez cztery ściany sali, z których każda przedstawia jeden żywioł. Żywioł pierwszy: woda, której symbolem będzie rafa koralowa na fototapecie, to ściana z drzwiami wejściowymi. Kolejny żywioł -   Ziemia, a jej symbolami będą : łąka ( fototapeta), która znajdzie się na ścianie z tablicą interaktywną i namalowane obok duże drzewo bez liści. Drzewo to, oprócz funkcji dekoracyjnych, będzie również pełnić rolę pomocy naukowej do wizualizacji zmian zachodzących w przyrodzie oraz funkcję dydaktyczną jako   szkielet drzewa decyzyjnego (jedna z metod aktywizujących). Ogień i jego symbol – Słońce (fototapeta) zagoszczą na przeciwległej ścianie. Tam też, obok mebli, znajdzie się kącik uprawy roślin światłolubnych. Czwarty żywioł - powietrze będą symbolizować bąbelki namalowane na ścianie z oknami.
Na suficie umieszczony zostanie podświetlany, interaktywny model Układu Słonecznego, który wirując połączy symbolicznie wszystkie żywioły. Ponadto na opuszczanych grubych roletach zasłaniających światło dzienne , będą namalowane najbardziej znane gwiazdozbiory północnego nieba.
W ekopracowni będą odbywać się lekcje przyrody dla klas IV– VI(18 godzin w tygodniu).  Ponadto będą się tu również odbywały zajęcia koła przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI, kursy przygotowujące do sprawdzianu kompetencji dla szóstoklasistów „Czy potrafisz?”, szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty dla uczniów i rodziców prowadzone przez psychologów, pokazy lekcji interaktywnych dla nauczycieli oraz będą przygotowywane akcje i wystawy dla uczniów całej szkoły i społeczności lokalnej. Poziom i tematyka zajęć będzie dostosowana do możliwości i zainteresowań odbiorców.
Zgodnie z podstawą programową przedmiotu przyroda w klasach IV-VI, nadrzędnym celem szkoły   jest zainteresowanie uczniów światem przyrody, umożliwianie stawiania pytań dotyczących zjawisk zachodzących w przyrodzie i znajdowanie na nie odpowiedzi. Program edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ekopracowni   jest propozycją rozszerzenia ekologicznych aspektów podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów przyrody i zmian w niej zachodzących. Zarówno wygląd pracowni jak i jej wyposażenie oraz różnorodność i innowacyjność prowadzonych w niej zajęć mają na celu :

 • zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu zagadnień przyrodniczych i rozwiązywaniu problemów ekologicznych – segregacja odpadów i ich recycling
 •  rozbudzenie ciekawości i pasji przyrodniczej wśród dzieci i pozytywnego nastawiania do nauki – przygotowanie uczniów do konkursów
 •  wdrażanie do poszukiwania nowych rozwiązań – praca metoda projektu, up –recycling
 •  kształcenie pracy zespołowej poprzez przygotowywanie akcji, festynów , happeningów, wystaw.
  Cele te będą osiągane dzięki stosowaniu różnorodnych i innowacyjnych metod:
 •  metody aktywizujące np. metoda dramy
 •  gry i zabawy zespołowe nie koniecznie w ławkach
 • różne formy aktywności na lekcji w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów
 • wykorzystanie platformy edukacyjnej
 • spotkania z „żywą nauką” poprzez transmisje i lekcje on-line.

Zajęcia będą prowadzone w kilku obszarach tematycznych:
Obserwator przyrody - składniki pogody, podstawy astronomii, hodowla zwierząt, uprawa roślin
Młody naukowiec  – doświadczenia i eksperymenty prowadzone samodzielnie bądź on-line
Przyrodnik w akcji – wystawy, konkursy, lekcje pokazowe, spotkania ze specjalistami,
Ekolog – akcje proekologiczne, promocja zdrowego trybu życia.
Założeniem wychowawczym programu jest nabycie przez ucznia takich postaw i działań w codziennym życiu, które pozwolą na wychowanie i wykształcenie człowieka odpowiedzialnego za zasoby przyrody. Ideą programu jest również uświadomienie uczniom, iż niektóre z zasobów przyrody są wyczerpywane i nieodnawialne. Natomiast zaspokajanie potrzeb ludzi, odbywające się z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego naszej planety, stwarza dla niej poważne zagrożenia.
W programie szczególny nacisk będzie położony na:

 • Przyczyny powstawania zanieczyszczeń np. powietrza, wody, gleby
 • Podstawowe sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami i degradacją np. powietrza, wody, gleby
 • Badanie i sposoby oceniania stanu czystości powietrza, wód, gleb
 • Konieczność i sposoby ochrony zasobów przyrody
 • Formy współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony zasobów przyrody
 • Wpływ rabunkowej gospodarki surowcowej, urbanizacji, rozwoju transportu na środowisko
 • Przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych
 • Wpływ np. hałasu, zanieczyszczenia środowiska na stan zdrowia człowieka
 • Wpływ stylu życia(pospiech, nawyki żywieniowe, itp.) na zdrowie
 • Wyżej wymienione cele edukacyjne będą realizowane za pomocą różnorodnych form pracy np.:
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się;
 • Lekcje z zastosowaniem aktywnych metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń i eksperymentów przeprowadzanych samodzielnie lub obserwowanych na platformie edukacyjnych;
 • Bloki tematyczne realizowane na zajęciach pozalekcyjnych;
 • Wycieczki tematyczne połączone z wykonaniem przez uczniów zaplanowanych zadań ekologicznych;
 • Gry i zabawy doskonalące umiejętności ekologiczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej;
 • Zajęcia warsztatowe wyzwalające u uczniów kreatywność, systematyczność i współdziałanie w grupie.
  Program będzie realizowany zgodnie z harmonogramem od października do czerwca w roku szkolnym 2014/2015.
  http://www.wfosigw.lodz.pl/