Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Moja wymarzona ekopracownia"

Projekt pt.:„ Żywioły Ziemi ­- ekopracownia Szkoły Podstawowej nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.
Wartość ogólna zadania wynosi:37.390,00 zł.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 33.890,00 zł co stanowi 90,7% kosztów ogólnych.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie ekopracowni i jej zaplecza, modernizacja oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wyposażenie w nowe meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wideo i sprzęt komputerowy.
Aranżacja przestrzeni w pracowni związana jest z hasłem przewodnim projektu:„ Żywioły Ziemi”.
Cztery strony świata reprezentowane będą przez cztery ściany sali, z których każda przedstawia jeden żywioł. Żywioł pierwszy: woda, której symbolem będzie rafa koralowa na fototapecie, to ściana z drzwiami wejściowymi. Kolejny żywioł -   Ziemia, a jej symbolami będą : łąka ( fototapeta), która znajdzie się na ścianie z tablicą interaktywną i namalowane obok duże drzewo bez liści. Drzewo to, oprócz funkcji dekoracyjnych, będzie również pełnić rolę pomocy naukowej do wizualizacji zmian zachodzących w przyrodzie oraz funkcję dydaktyczną jako   szkielet drzewa decyzyjnego (jedna z metod aktywizujących). Ogień i jego symbol – Słońce (fototapeta) zagoszczą na przeciwległej ścianie. Tam też, obok mebli, znajdzie się kącik uprawy roślin światłolubnych. Czwarty żywioł - powietrze będą symbolizować bąbelki namalowane na ścianie z oknami.
Na suficie umieszczony zostanie podświetlany, interaktywny model Układu Słonecznego, który wirując połączy symbolicznie wszystkie żywioły. Ponadto na opuszczanych grubych roletach zasłaniających światło dzienne , będą namalowane najbardziej znane gwiazdozbiory północnego nieba.
W ekopracowni będą odbywać się lekcje przyrody dla klas IV– VI(18 godzin w tygodniu).  Ponadto będą się tu również odbywały zajęcia koła przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI, kursy przygotowujące do sprawdzianu kompetencji dla szóstoklasistów „Czy potrafisz?”, szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty dla uczniów i rodziców prowadzone przez psychologów, pokazy lekcji interaktywnych dla nauczycieli oraz będą przygotowywane akcje i wystawy dla uczniów całej szkoły i społeczności lokalnej. Poziom i tematyka zajęć będzie dostosowana do możliwości i zainteresowań odbiorców.
Zgodnie z podstawą programową przedmiotu przyroda w klasach IV-VI, nadrzędnym celem szkoły   jest zainteresowanie uczniów światem przyrody, umożliwianie stawiania pytań dotyczących zjawisk zachodzących w przyrodzie i znajdowanie na nie odpowiedzi. Program edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ekopracowni   jest propozycją rozszerzenia ekologicznych aspektów podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasobów przyrody i zmian w niej zachodzących. Zarówno wygląd pracowni jak i jej wyposażenie oraz różnorodność i innowacyjność prowadzonych w niej zajęć mają na celu :

 • zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu zagadnień przyrodniczych i rozwiązywaniu problemów ekologicznych – segregacja odpadów i ich recycling
 •  rozbudzenie ciekawości i pasji przyrodniczej wśród dzieci i pozytywnego nastawiania do nauki – przygotowanie uczniów do konkursów
 •  wdrażanie do poszukiwania nowych rozwiązań – praca metoda projektu, up –recycling
 •  kształcenie pracy zespołowej poprzez przygotowywanie akcji, festynów , happeningów, wystaw.
  Cele te będą osiągane dzięki stosowaniu różnorodnych i innowacyjnych metod:
 •  metody aktywizujące np. metoda dramy
 •  gry i zabawy zespołowe nie koniecznie w ławkach
 • różne formy aktywności na lekcji w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów
 • wykorzystanie platformy edukacyjnej
 • spotkania z „żywą nauką” poprzez transmisje i lekcje on-line.

Zajęcia będą prowadzone w kilku obszarach tematycznych:
Obserwator przyrody - składniki pogody, podstawy astronomii, hodowla zwierząt, uprawa roślin
Młody naukowiec  – doświadczenia i eksperymenty prowadzone samodzielnie bądź on-line
Przyrodnik w akcji – wystawy, konkursy, lekcje pokazowe, spotkania ze specjalistami,
Ekolog – akcje proekologiczne, promocja zdrowego trybu życia.
Założeniem wychowawczym programu jest nabycie przez ucznia takich postaw i działań w codziennym życiu, które pozwolą na wychowanie i wykształcenie człowieka odpowiedzialnego za zasoby przyrody. Ideą programu jest również uświadomienie uczniom, iż niektóre z zasobów przyrody są wyczerpywane i nieodnawialne. Natomiast zaspokajanie potrzeb ludzi, odbywające się z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego naszej planety, stwarza dla niej poważne zagrożenia.
W programie szczególny nacisk będzie położony na:

 • Przyczyny powstawania zanieczyszczeń np. powietrza, wody, gleby
 • Podstawowe sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami i degradacją np. powietrza, wody, gleby
 • Badanie i sposoby oceniania stanu czystości powietrza, wód, gleb
 • Konieczność i sposoby ochrony zasobów przyrody
 • Formy współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony zasobów przyrody
 • Wpływ rabunkowej gospodarki surowcowej, urbanizacji, rozwoju transportu na środowisko
 • Przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych
 • Wpływ np. hałasu, zanieczyszczenia środowiska na stan zdrowia człowieka
 • Wpływ stylu życia(pospiech, nawyki żywieniowe, itp.) na zdrowie
 • Wyżej wymienione cele edukacyjne będą realizowane za pomocą różnorodnych form pracy np.:
 • Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się;
 • Lekcje z zastosowaniem aktywnych metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń i eksperymentów przeprowadzanych samodzielnie lub obserwowanych na platformie edukacyjnych;
 • Bloki tematyczne realizowane na zajęciach pozalekcyjnych;
 • Wycieczki tematyczne połączone z wykonaniem przez uczniów zaplanowanych zadań ekologicznych;
 • Gry i zabawy doskonalące umiejętności ekologiczne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej;
 • Zajęcia warsztatowe wyzwalające u uczniów kreatywność, systematyczność i współdziałanie w grupie.
  Program będzie realizowany zgodnie z harmonogramem od października do czerwca w roku szkolnym 2014/2015.
  http://www.wfosigw.lodz.pl/